Stort kliv framåt för återbruk och avfallsminimering

Bild: Återbruket på Norremark i Växjö

Fotograf Anna Nordström

Under 2018 har avfallsmängderna i Växjö kommun minskat. Ökat återbruk, textilåtervinning samt bättre utsortering av matavfall är bidragande faktorer.

En genomgång av nyckeltalen för Växjö kommun visar att avfallsmängderna har minskat och Växjö är på god väg att uppnå målen i avfallsplanen.

Under 2018 samlades 178 kilo hushållsavfall in per person, vilket är en minskning med 7 kg jämfört med 2017. Målet i avfallsplanen är 180 kilo per person, och det målet är därmed uppnått.

En förklaring till att hushållsavfallet har minskat är att mängderna matavfall som sorteras och lämnas till biogas har ökat. Totalt samlades 5 735 ton matavfall in från invånarna i Växjö kommun under 2018, vilket är en ökning med 613 ton från föregående år.

Samma år lämnade växjöborna 87 kilo grovavfall per person, vilket är nära avfallsplanens mål på 85 kilo. Detta kan jämföras med 2017 då motsvarande siffra var 92 kilo per person.

En bidragande orsak till att mängderna grovavfall har minskat betydligt är att insamling till återbruk har införts på Norremarks kretsloppspark samt att textilinsamling införts på samtliga återvinningscentraler i Växjö kommun. Sammanlagt samlades 91 ton återbruksmaterial in under 2018. 53 ton textilier samlades in, vilket motsvarar 2 procent av det brännbara avfallet som lämnades på återvinningscentraler 2017.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020