Bottentömmande behållare

Bottentömmande behållare

Vi kan för närvarande erbjuda tömning av bottentömmande behållare i kommunerna Lessebo, Tingsryd, Växjö och Älmhult.

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare är att det krävs en kran för tömning. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp maskinellt med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att behållarens golv öppnas alternativt att en påse öppnas. Lyft av behållarna kan ske över tex staket, buskar och liknande förutsatt att dessa eller behållarna inte tar skada, men inte över människor eller ömtåliga saker så som bilar.

Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken och möjliggör ett större utrymme för avfallet jämfört med en bottentömmande som står på marken. Eftersom avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minskar risken för dålig lukt. De behållare som är helt under jord, och där hela behållaren lyfts vid tömning, behöver snöröjas kontinuerligt för att det inte ska falla ner snö i utrymmet för behållaren.

I dokumentet ”Handbok om avfallsutrymmen” Länk till annan webbplats. finns detaljerade riktlinjer för bland annat framkomlighet för hämtningsfordon och personal.

bottentömmande behållare
 • Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustad med kran.
 • Bottentömmande behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat för kommunens avfallsföreskrifter.
 • Bottentömmande behållare ska dimensioneras för tömning max en gång i veckan.
 • Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2-6 meter), därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd.
 • Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
 • Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och behållarna.
 • Lyft ska inte ske över vägar och cykelbanor.
 • Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen normalt sett vara max 7 % för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
 • Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max plus minus 2 meter.
 • På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande hinder till exempel fasad, balkong, lyktstolpe, eller parkering.
 • Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
 • Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs sönder vid etablering.
 • Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
 • Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.
 • Backning får av säkerhet- och arbetsmiljöskäl inte förekomma annat än i undantagsfall och då endast korta sträckor.
 • Uppställningsplatsen bör vara på fastigheten.
 • Lyft bör inte ske över gångbanor, speciellt inte om gångbanan är högt trafikerad eller om det är i närheten av en skola. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen spärras av vid tömning.
 • Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång.
 • Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för behållare med matavfallsinsamling.
 • Placera behållare för matavfall så att avfallslämnaren kommer till behållaren för restavfall först och sedan behållaren för matavfall. På så sätt minimeras risken för felsortering.
 • Inkastluckan för behållaren på matavfall bör vara anpassad för att bara matavfallspåsen ska passa att slänga där.
Senast uppdaterad: 22 september 2021