Samråd, tillstånd Häringetorps avfallsanläggning

Nu är det dags för samråd enligt 6 kap. miljöbalken för Häringetorps avfallsanläggning i Växjö kommun.

Södra Smålands avfall & miljö (SSAM) bedriver Häringetorps avfallsanläggning belägen inom fastigheten Häringetorp 1:2 i Växjö kommun. Befolkningen iregionen växer och detta tillsammans med sammanslagningen med de övriga kommunerna inom SSAM medför att avfallsmängderna som hanteras förväntas öka. Dessutom införs successivt fyrfackssystem för fastighetsnära avfallshämtning, vilket medför att utsorterade förpackningar kommer att hanteras på anläggningen. Bolaget har därför för avsikt att ansöka om nytt tillstånd för hela den samlade verksamheten.

För att säkerställa framtidens avfallshantering samtidigt som gamla tillstånd behöver förnyas, samråder vi just nu kring en ansökan om ett nytt tillstånd om miljöfarlig verksamhet på Häringetorps avfallsanläggning, säger Karoline Mattsson, miljöingenjör på SSAM.


Ansökan kommer att omfatta en verksamhet som medger deponering av 80 000 ton icke-farligt avfall och 10 000 ton farligt avfall, lagring och omlastning av 10 000 ton farligt avfall, sortering och lagring av 300 000 ton icke-farligt avfall, behandling av 2 500 ton förorenad jord och sediment, krossning och flisning av högst 75 000 ton icke-farligt avfall, flisning av högst 1 000 ton impregnerat virke, förbehandling av 20 000 ton matavfall varav 2 500 ton utgörs av animaliska biprodukter, avvattning av högst 2 000 ton flytande avfall samt flisning och kompostering av högst 18 750 ton park- och trädgårdsavfall.


Miljöpåverkan från verksamheten utgörs framförallt för risk för utsläpp till mark och vatten, utsläpp till luft (framförallt transporter), lukt, buller, energiförbrukning, nedskräpning, markanvändning samt risk för brand.
Den som önskar få mer information, erhålla ett skriftligt samrådsunderlag eller önskar lämna skriftliga synpunkter kan kontakta SSAMs miljöingenjör Karoline Mattsson via 0470-437 81 eller karoline.mattsson@ssam.se alternativt till postadress Södra Smålands avfall & miljö AB, att: Karoline Mattsson, Box 3060, 350 33 Växjö.

Samrådsunderlag Häringetorp , 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Synpunkter kan lämnas till ovanstående kontaktperson senast 2020-02-08 och måste vara skriftliga (e-post eller brev).


Senast uppdaterad: 2 juli 2020