SSAM och GodaHus samverkar för en hållbar byggbransch

Upcycle Studios är en grå betongbyggnad i modern stil med stora glaspartier.

Ett exempel på lyckat byggåterbruk är Upcycle Studios i Köpenhamn. Fönsterglasen är till 75 procent hämtade från gamla industri- och bostadsbyggnader. Betongelementen är gjutna med inslag av betongavfall. Foto: Anders Lundgren

GodaHus startades med syftet att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Nu tar SSAM tillsammans med GodaHus nästa steg i riktningen mot cirkulärt byggande för att fokusera på avfallsfrågor och återanvändning av byggmaterial.

SSAMs vision om ett Småland utan avfall stämmer väl överens med GodaHus nya, utökade ambition om att arbeta mer för ett cirkulärt byggande med en ansvarsfull hantering av avfall och byggmaterial som går att återvinna.

- Avfallet från bygg- och rivningsbranschen står för 31% av avfallet i Sverige. Vi ser ett behov av samverkan mellan avfallsbranschen och byggsektorn för att minska avfallsmängderna. Om byggbranschen blir mer cirkulär kommer det på skapa synergieffekter och på sikt även minska mängden byggavfall på SSAMs anläggningar, säger Jessica Cedervall, VD SSAM.

SSAMs verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, Anders Lundgren, kommer under ett års tid arbeta delar av sin tjänst för GodaHus för att bland annat skapa nätverk inriktat på byggåterbruk, undersöka liknande satsningar i landet och verka för att pilotprojekt ska kunna genomföras.

- GodaHus tog ett stämmobeslut redan 2019 om att bredda verksamheten mot hållbart och cirkulärt byggande eftersom vi ser att det är nödvändigt. Vi är verkligen glada för SSAMs intresse för samverkan med oss och välkomnar Anders i arbetet, säger Stefan Olsson, VD GodaHus.

SSAMs målsättning med samarbetet är att inspirera byggaktörer till ett större hållbarhetstänk och minska avfallsmängderna från byggsektorn i SSAMs fem ägarkommuner.

- Flera av medlemmarna i GodaHus är fastighetsägare och kan ställa krav på cirkulärt byggande redan i upphandlingsstadiet, vilket sätter fokus på avfallsfrågan redan tidigt i processen. Det vore väldigt positivt om det kunde bli en självklarhet för allt fler fastighetsägare, avslutar Jessica.

Mer information om GodaHus

GodaHus Länk till annan webbplats. är en förening, startad 2009, med medlemmar från privata och offentliga aktörer inom byggbranschen i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. GodaHus bedriver idag bland annat samverkansgrupper med fokus på solenergi, driftsfrågor och digitalisering. GodaHus har under årens lopp utvecklat sitt samarbete och stöd till Linneuniversitetet. GodaHus genomför aktiviteter och stödjer utvecklingsprojekt för att höja kompetensnivån hos byggaktörer bland annat deltar man i EU-projekt och nationella svenska projekt.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020