Nytt år – nya taxor

Under 2021 förändras taxorna på olika sätt i SSAMs ägarkommuner, utifrån beslut i respektive kommunfullmäktige. Taxorna höjs i Lessebo-, Markaryds-, Tingsryds-, och Växjö kommun, medan man i Älmhults kommun beslutat om en sänkning.

Förslaget om taxehöjningen beror på ökade kostnader för förbränning med anledning av en ny upphandling, höjd förbränningsskatt samt en indexreglering av insamlingskostnaden. Detta gör att taxorna behöver anpassas till de nya kostnaderna.

Varför sänks taxan i Älmhult?
I Älmhult sänks taxan från och med den 1 januari 2021, vilket innebär att det blir drygt 200 kronor billigare per år, från 3 013 kronor till 2 800 kronor. Sänkningen beror på att vi nu gjort en uppdelning av kostnaderna för hushållsavfall respektive verksamhetsavfall, som visar på en lägre kostnad för hanteringen av hushållsavfall.


Betyder det att kunderna i Älmhult får pengar tillbaka?
Nej, eftersom den nya fyrfackstaxan infördes sent på året 2020 i Älmhult uppgår detta enbart till väldigt små belopp. Med den nya lägre taxan för 2021ser vi inte att det kommer innebära ett överskott, det kommer att gå jämnt upp. SSAM eftersträvar att göra rätt och utgå från lagstiftningen, allt utifrån kundens bästa.


Varför är det olika taxor i kommunerna?
Att taxorna är högre i Älmhults- och Markaryds kommun än i de andra tre ägarkommunerna beror bland annat på valet att köra sopbilarna på biogas. Det är 15% dyrare. Målet är att alla renhållningsrelaterade transporter ska ske med förnyelsebara bränslen senast 2025. Andra faktorer som påverkar nivån på taxan är att det är olika antal invånare i kommunerna – vilket medför olika nivå på grundavgifter.


Hur påverkas mina kostnader av fyrfack?
Ett av SSAMs verksamhetsmål är att kostnaden för avfallshanteringen ska ligga kring medel jämfört med andra kommuner med motsvarande insamlingssystem. Syftet med det nya fyrfackssystemet är att minska mängden mat- och restavfall som skapas i hushållen med 25 % till 2025. SSAMs taxor är miljöstyrande, vilket innebär att det abonnemang som är bäst för miljön (fyrfack) kostar minst för kunden. Att ha ett abonnemang med osorterat är alltså dyrare, då det inte är det mest miljövänliga alternativet.

Hur bestäms min avfallstaxa?
Taxorna för sophämtning består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Borde inte företagen betala mer jämfört med taxekollektivet, d.v.s. majoriteten kunder?
Behandlingsavgifter för företagens avfall baseras på en beräkning av kostnaderna för hantering av respektive avfallsslag. Vi höjer inför 2021 bara ett fåtal taxor på marknadssidan, detta på grund av höjda skatter på förbränning.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021