Bild på byggnation av högt hus

Materialåtervinning av planglas i svenska kommuner

Nästan hälften av klimatutsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya material i stället för att använda dem vi redan har. Redan idag återvinns planglas men som bäst blir det glasflaskor eller glasfiberisolering om det inte deponeras direkt. Det vill vi ändra på!

Många fönster som lämnas in till kommunala återvinningscentraler och avfallsanläggningar hamnar idag på deponi, och en del återvinns till glasförpackningar eller glasfiberisolering. Nu har Avfall Sverige beviljat bidrag till projektet ”Återvinning av planglas till nytt planglas i svenska kommuner” och syftet är att kunna återvinna glaset i dessa fönster till nytt fönsterglas.

Projektet är redan igång och kommer att pågå till mars 2024. I projektet ingår Ragn-Sells, NSR, SSAM, VafabMiljö och Vakin. En bredare kompetens och en bättre täckning av olika kommunala bolag fås genom en referensgrupp där Gästrike återvinnare, Nodava, SÖRAB, Saint Gobain, Linnéuniversitetet, Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening finns med.

Kräver nya rutiner vid hantering

Idag skiljer sig hanteringen av kasserat glas åt i landets olika kommuner och mycket hamnar på deponi. Därför behövs nya rutiner vid hanteringen av glas på återvinningscentralerna och avfallsanläggningarna. Genom korrekt hantering av glas kan den materialåtervunna råvaran bli till nytt fönsterglas och vi kan skapa cirkularitet på riktigt.

Här är miljövinsterna är stora. I jämförelse med att bryta jungfruliga råvaror vid produktionen av nya fönsterglas kan vi med en materialåtervunnen råvara nå en koldioxidbesparing på över 50 procent.

Bild på fönsterglas

Genom att bibehålla glasen hela kan de återvinnas till nytt fönsterglas.

Bild på glas på en deponi

Exempel på glas på en deponi.

Senast uppdaterad: 11 november 2022