Dialog för ökat återbruk av grovavfall

Under våren 2024 kommer Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, i projektet ”Dialog för ökat återbruk av grovavfall” utforska lösningar för ökad avsättning av återbruksmaterial för att effektivisera framtidens återbrukshantering, omhänderta resurser på ett bättre sätt och minska mängden grovavfall som går till förbränning.

SSAM strävar för att minska mängden grovavfall som går till förbränning och arbetar för att återbruka så mycket material som möjligt. I vår nya strategi och affärsplan har vi formulerat nya strategiska mål där vi siktar på att öka mängden avfall som går till återbruk med 20 procent till 2030 jämfört med nivån år 2019.I dagsläget tas stora mängder material emot i bolagets återbruksinsamling. En allt för stor del av insamlat material möter dock inte krav i form av kvalitet, efterfrågan på marknaden med mera, varför avsättning saknas. I det Vinnova-finansierade projektet ”Dialog för ökat återbruk av grovavfall” kommer SSAM genom dialog med återbruksaktörer på lokal och nationell nivå och med stöd av konsultföretaget Ramboll försöka hitta innovativa lösningar för avsättning av mer material till återbruk. I första hand vill SSAM hitta lösningar där sakerna inte behöver passera återvinningscentralen, och till exempel ämnas direkt till kommersiella eller ideella aktörer som förmedlar återanvändning. I andra hand kommer lösningar sökas där flöden av hela fraktioner (möbler, leksaker, husgeråd, böcker med mera) kan upphandlas för återanvändning från återvinningscentralen.

Förhoppningen är att hitta lösningar som gör det enklare för privatpersoner att lämna saker för återanvändning, minskar miljöpåverkan, sänker kommunens kostnader för behandling av avfall, bidrar till lokal sysselsättning och ökad beredskap.

Projektet söker efter tjänster som idag inte erbjuds eller i vissa fall en omvälvande anpassning av befintliga erbjudanden. Det är därför fråga om innovation och nytänkande som kräver dialog och stegvis utveckling. En viktig del är att behovet av nya tjänster. Projektet ska ge två huvudsakliga resultat; dels en konkret beskrivning av behovet av att öka återanvändningen, dels en genomförd och dokumenteras dialog med marknadens aktörer. Målsättningen är att resultatet ska kunna utgöra underslag för kommande kravställningar för återbrukstjänster.

Bild på återbruk
Senast uppdaterad: 13 december 2023