Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Avfallsplan för ett Småland utan avfall

I miljöbalken finns bestämmelser om att varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och kommunala föreskrifter om hantering av avfall. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att omhänderta och förebygga avfall i kommunen, beskriva hur avfallet omhändertas idag, uppföljning av tidigare avfallsplaner. Avfallsplanen ses över var fjärde år och revideras vid behov.

En gemensam avfallsplan

Under 2020 har SSAMs ägarkommuner beslutat om en gemensam avfallsplan, ”På väg mot ett Småland utan avfall”.

Läs avfallsplanen (originalversion) , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs avfallsplanen (kortversion) , 31 MB, öppnas i nytt fönster.

Jessica Cedervall - VD på SSAM, Lars Altgård - Kommunalråd Lessebo kommun, Bengt Germundsson - Kommunalråd Markaryds kommun, Mikael Jeanson - Kommunalråd Tingsryds kommun, Elizabeth Peltola - Kommunalråd Älmhults kommun och Anna Tenje - Kommunalråd Växjö kommun.

Jessica Cedervall - VD på SSAM, Lars Altgård - Kommunalråd Lessebo kommun, Bengt Germundsson - Kommunalråd Markaryds kommun, Mikael Jeanson - Kommunalråd Tingsryds kommun, Elizabeth Peltola - Kommunalråd Älmhults kommun och Anna Tenje - Kommunalråd Växjö kommun.

Jessica Cedervall - VD på SSAM, Lars Altgård - Kommunalråd Lessebo kommun, Anna Tenje - Kommunalråd Växjö kommun, Bengt Germundsson - Kommunalråd Markaryds kommun, Mikael Jeanson - Kommunalråd Tingsryds kommun och Elizabeth Peltola - Kommunalråd Älmhults kommun.

Framtagandet av avfallsplanen

Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från alla fem ägarkommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för framtagande av avfallsplanen, beslutad i samtliga kommuners kommunstyrelser.

Förslag på mål och aktiviteter har förankrats kontinuerligt i respektive kommunorganisation och i SSAM. Styrgruppen för framtagande av ny avfallsplan har bestått av SSAMs ledningsgrupp.

Arbetsgruppen har bestått av:

 • Anders Lundgren, SSAM
 • Åsa Garp, Lessebo kommun
 • Matz Persson, Markaryds kommun
 • Yngve Rehnström, Tingsryds kommun
 • Pernilla Bodin, Växjö kommun
 • Karin Eskilson, Växjö kommun
 • Cecilia Axelsson, Älmhults kommun

Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) och ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

Vad är en avfallsplan?

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan där kommunen långsiktigt styr hanteringen av avfall i en riktning mot ett hållbart samhälle där resurserna tillvaratas på ett så effektivt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) anger vad avfallsplanen ska innehålla.

SSAM hanterar och ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall i kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Andra avfallsfrågor som förebyggande av avfall, tillsyn på avfallshantering, nedskräpning med mera ansvarar respektive kommun för. All hantering av tidnings- och förpackningsavfall ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Mål för avfallshanteringen till 2025:

 • Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
 • Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 procent per person till 2025.
 • Minst 70 procent av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för biologisk behandling senast 2025.
 • Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
 • Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Aktiviteter under 2020-2025:

Till varje mål finns flera aktiviteter knutna. Några exempel på aktiviteter är dessa:

 • Varje kommun ska ha kommit igång med att arbeta aktivt med förebyggande av avfall inom minst ett verksamhetsområde.
 • Införa system för cirkulering av kommunägda möbler och inventarier i kommunerna.
 • Implementera Livsmedelsverkets nationellt antagna metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder och lokaler ska återbrukat byggmaterial, i den utsträckning där det är lämpligt, efterfrågas, utvärderas och användas.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfackinsamling till 2025.
 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter. Källsortering ska vara tillgänglig för personal, brukare och besökare.
 • Medverka till att etablera verksamhet där material från bygg- och rivningssektorn återbrukas.
 • Samverka med aktörer inom serverings- och butiksledet för att genomföra åtgärder med syfte att minska matsvinnet.
 • Genomföra tillsynsprojekt hos restauranger för att kontrollera att matavfall sorteras ut.
 • En inventering och riskklassning av nedlagda deponier ska utföras med det underlag som finns tillgängligt. Utifrån riskklassningen ska en prioriteringsordning göras utifrån risk men även utifrån behov av exploatering.
 • Genomför skräpmätning på utvalda platser i kommunerna för att följa utvecklingen och effekten av insatser för att minska nedskräpningen.
Senast uppdaterad: 22 december 2020